วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จิตรกรรม

จิตรกรรม (Painting) เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการวาดเส้น (Drawing) การใช้สีจากวัสดุธรรมชาติเช่น สีแดง พื้นสำหรับเขียนจิตรกรรม เช่นผนังถ้ำ หน้าผา ผนังโบสถ์ กำแพงหิน จิตรกรรมในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยหิน เช่น ที่ผาแต้ม และผนังถ้ำทั่วประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เป็นจิตรกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เช่น คนกับควาย การจับปลา พิธีกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จิตรกรรมยุคประวัติศาสตร์เป็นจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ ในสังคมมีการใช้กระดาษทำงานจิตรกรรม ด้วย


ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าสนชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมาร ในอาการเศร้าโศก จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


ขุนนางหมอบกราบต่อหน้าพระพักตร์ของพระราชา จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครกรุงเทพฯ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พระพุทธองค์ตอนทรงปราบช้างนาฬาคีรี จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


พระเจ้าสนชัญประทับภายในปราสาทเพื่อทอดพระเนตร ชูชกซึ่งพาสองกุมารมาขอค่าไถ่ จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


เขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริภัณฑ์ อันเป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


เส้นสินเทา (หยักฟันปลา) เหนือปราสาทราชมณเฑียร จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จิตรกรรม เป็นวัฒนธรรมที่ใช้การวาดเส้นหรือภาพวาดเป็นสื่อ งานจิตรกรรมอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ยุคสมัย ความเชื่อ ประวัติศาสตร์สีที่ใช้ในงานจิตรกรรมในสมัยก่อนเป็นสีที่ได้มาจากวัสดุตามธรรมชาติ และใช้ผนังถ้ำ หน้าผา ผนังโบสถ์ กำแพงหินเป็นพื้นผิวสำหรับเขียนงานจิตรกรรมเป็นงานที่สะท้อนถึงอารมณ์ต่างๆ ของจิตรกร เรื่องราวต่างๆ ที่จิตรกรต้องการเล่าเรื่องผ่านงานจิตรกรรม เช่น การดำเนินชีวิตของคนยุคนั้น พิธีกรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

...สุนทรียศาสตร์คืออะไร..
คือศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องความงามจากสิ่งรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความงามให้รับรู้ในรูปแบบต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม การวาดภาพศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีความงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวบุคคลนั้นว่างามหรือไม่โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีมาและการถ่ายทอดปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เช่น เราคนไทยปลูกฝังกิริยามารยาทแบบไทยๆมาตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ก็สอนมาว่ามันงามแต่เมื่อโตขึ้นเราเห็นกิริยาของคนต่างชาติสำหรับเราก็คิดว่ามันไม่งามแต่สำหรับชาวต่างชาติประเพณีของเขาเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
...มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร...
ช่วยให้มนุษย์ใช้ปัญญาใช้เหตุผลและมนุษย์เอง มีอุดมคติต่าง ๆ ในด้านความจริง ความดีความงาม และความบริสุทธิ์ทางจิตใจ การมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าต่าง ๆ เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์เท่านั้น ไม่มีปรากฎในหมู่สัตว์เดรัจฉานเลย เพราะคุณค่าเป็นนามธรรมและรูปธรรม มนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าใจและซาบซึ้งได้ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักคิด รู้จักเหตุผล มีความรู้สึก จึงมีความต้องการทางด้านจิตใจมากโดยเฉพาะกิจกรรมทางปัญญาและคุณภาพต่าง ๆ คุณภาพหรือคุณค่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ มนุษย์ถ้าไม่มีความคงที่จะทำให้เกิดความแตกแยก
...มีความสำคัญต่อวิชาชีพการพยาบาลอย่างไร...
พยาบาลเป็นผู้ที่มีความเมตตา กรุณา เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรค การศึกษาในวิชาสุนทรียศาสตร์นี้จะช่วยให้พยาบาลมีความอ่อนโยนไม่ให้มีความรู้สึกแข็งกระด้าง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550